2016 Ödülleri

TANIMLAMALAR

ONUR KURULU

Yakup CANBOLAT  /  Konya Valisi

Tahir AKYÜREK  /  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Fatma TORU  /  Meram Belediye Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN  /  Selçuk Üniversitesi Rektörü

Adnan ŞAHİN  /  Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı

 

YÜRÜTME KURULU ASİL

Adnan ŞAHİN  /  Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı

Mehmet YÜNDEN  /  Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili

Selim Yücel GÜLEÇ  /  Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı

Hacı KOYUNCU  /  Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Ateşbâz-ı Velî Mutfak  Kültürü Ödülleri Yürütme Kurulu bu ödül töreninin ilânı, raporlanması, raporların seçici kurula ulaştırılması, seçici kurulun değerlendirme esnasında isteyeceği bilgilerin kendilerine ulaştırılması ve değerlendirmelerin sonuçlandırılması aşamalarını yürüten kurulu ifade eder. Kısaca “Yürütme Kurulu” olarak anılacaktır. Yürütme Kurulu, dört üyeden oluşur. Yürütme Kurulu,  diğer vakıflar, dernekler, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle, mahallî idareler, birlikler ve özel şirket ya da şahıslar ile bu yönerge hükümleri çerçevesinde işbirliği yapabilir.

 

ÖDÜL

Anadolu Halk Mutfağı Derneği tarafından  2010 yılından bu yana  düzenlenen ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği yetkili organları ve Türkiye’de 21 saygın isim  tarafından değerlendirilerek belirlenen kurum, kuruluş ve şahıslara Ateşbâz-ı Velî adına verilecek ödüldür. Organizasyon misyon, vizyon, içerik ve tema olarak  Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu organizasyonda Türkiye’nin her bölgesinden  organizasyon kapsamı içerisindeki kurum, kuruluş ve şahıslara, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından tasarlanan ödül verilmektedir.

Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Ödülleri Seçici Kurulu: Ödüllerin kimlere hangi gerekçeler ile verileceğine karar veren 2010 yılında belirlenmiş ve belirli zamanlarda değişiklikler ile 2016 yılı için revize edilmiş 21 kişilik kuruldur. Kısaca “Seçici Kurul” olarak anılacaktır.

 

AMAÇ

Günümüzün yoğun rekabete dayalı, etik kurallardan uzak ortamında, kurum, kuruluş ya da kişilerin sürdürülebilir başarısı ve bulundukları ülkenin değerlerine katkısı büyük ölçüde vizyonlarına ve performanslarına bağlıdır.

“Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Ödülleri” ile kendi topraklarının varlığına değer veren ve bu değerleri ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği yerlere ulaştırma çabasını katma değeri yüksek proje, ürün ve süreçler ile kanıtlayan ve uluslararası platformlarda sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesi; Türk Mutfağı  üst başlığında bu kurum ve kuruluşların bilinirliğinin artırılması ve her anlamda öne çıkartılması olarak özetlenebilir.

 

KAPSAM

“Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Ödülleri” Anadolu’da yaşamış ve yaşayanların mutfak değerlerini hatırlama, hatırlatma, buluşturma, sahiplenme, tanıtma, insanlarımızın benimseyeceği biçimde paylaşma gibi değerleri  ilke edinen kurum ve kuruluşları kapsar.

Bu ödüller, mutfağı her yönü ile geliştirmeyi amaç edinmiş kurum, kuruluş ve şahısların kamuoyu tarafından bilinirliğinin artırılarak özendirilmesini amaçlayan bir projedir.

 

ATEŞBÂZ-I VELÎ MUTFAK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ VE ÖDÜL TÖRENİ TARİHLERİ

“Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Günleri” (20-24 Eylül 2016) kapsamında gerçekleştirilecek olan “Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Ödülleri” töreni 21 Eylül 2016 tarihinde Konya’da düzenlenecektir.

 

ÖDÜL TÖRENİ YÖNETİMİ

Yürütme Kurulu, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak ve bu yönergede tanımladığı görevleri yürütmek üzere kanunların tanıdığı yetkiler çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte ödül törenini gerçekleştirir.

 

ÖDÜL SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ

•           Ödül sistemini tasarlamak,

•           Ödül sürecini yönetmek,

•           Ödül taslak takvimini oluşturmak,

•           Ödül sistemi ile ilgili onayları almak,

•           Ödüllerin web sayfası ile ilgili hazırlıkları yürütmek,

•           Ödül ile ilgili dokümantasyonun tasarımı, basımı ve dağıtımını sağlamak,

•           Ödülleri duyurmak,

•           Basın ve medya ilişkilerini yürütmek,

•           Sponsorluk ilişkilerini yürütmek,

•           Aday Dosyalarını derlemek,

•           Aday Dosyalarını Seçici Kurula iletmek,

•           Değerlendirme operasyonunda Seçici Kurula destek olmak,

•           Seçici Kurul iletişimini sağlamak,

•           Ödül Töreni hazırlıklarını yürütmek.

 

ADAY OLABİLME ŞARTLARI

1. Ödüllere aday gösterilebilmek için; aday gösterilen kategoride belirtilen gerekçenin  proje aşamasında tamamlanmış, gerekli resmî girişimleri yapılmış  ve Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Ödülleri’ne daha önce aynı proje ile aday gösterilerek ödül almamış olması,        

2. Ödüle aday gösterilen proje, kurum, kuruluş veya kişilerin, başka bir kurumdan bu anlamda ödül almamış olması.

3.  Projeyi gerçekleştiren kurum, kuruluş ya da kişinin aday olduğu projedeki etki oranının en az %51 olması.

4. Bu yönerge hükümlerinde Amaç ve Kapsam bölümlerinden herhangi birinde faaliyet göstermeyenler aday gösterilemez, aday gösterilse dahi ödüle lâyık görülemez.

 

ÖDÜLLERİN TESPİTİNDE DİKKATE ALINAN YEDİ KRİTER

1.         Ulusal başarı,

2.         Uluslararası başarı,

3.         Türk Mutfağına kurumsal olarak somut katkı,

4.         Türk Mutfağına bireysel olarak somut katkı,

5.         Türk Mutfağının uluslararası platformlarda bilinirliğini artırma,

6.        Türk Mutfağı adına araştırma, inceleme, arşivleme, kayıt altına alma ve yazılı hâle dönüştürme çalışması,

7.         Ürün geliştirme.

 

BASIN AÇIKLAMALARI

Yürütme Kurulu, uzun soluklu ve büyük bir hassasiyetle yaptığı  çalışmalar sonucu ödüle lâyık görülen adayları ve gerekçelerini ödül töreninden bir ay önce kamuoyuna açıklar.  Organizasyon yetkili kurulları gerekli gördüğü zamanlarda basın açıklamaları yapar.  Aday gösterilen kurum, kuruluş yetkililerinin ya da kişilerin, ödüllerin açıklanıp takdim edileceği törende hazır bulunmalarını sağlar. Aday gösterilenler kendilerini ve projelerini temsil ederler. Ödül kazanan adaylar kendi basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında, “Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Ödülleri” kapsamında aldıkları ödülü kullanabilirler.

 

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMALARI

Yürütme Kurulu,  Ödül verilecek adayların seçiminde ihtiyaca göre, Ön Seçici Kurul (Jüri) oluşturulması kararı alabilir veya kendi içinde  gerekçeleri ile  adayları belirler. İhtiyaç hâlinde oluşturulan Ön Seçici Kurul, aday gösterilecek kurum, kuruluş ve kişileri gerekçeleri ile uygunluk açısından değerlendirerek belirler.

Seçici Kurul 21 üyeden oluşur. Seçici Kurulun oluşumuna, Yürütme Kurulu karar verir. Seçici Kurul Üyeleri bireysel anlamda Ödüle aday gösterilemezler; ancak içinde oldukları organizasyonlar, şirketler ya da kurum ve kuruluşlar aday olarak gösterilebilir. Seçici Kurul bu yönetmeliğin "Ödül Kategorileri"ne ait maddelerinde anılan tüm kategorilerdeki ödül kazananları belirler.

Seçici Kurul, organizasyonun bilgi ve onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.  Seçici Kurul kararları salt çoğunlukla alınır.

Seçici Kurul üyeleri kendilerinin uygun gördüğü sonuçları açıklamadan önce imzalanmış gerekçeli karar tutanaklarını organizasyon yetkililerince verilen adrese organizasyon komitesi tarafından hazırlanmış zarflara  koyarak  gönderir.

Seçici Kurul, sonuçları törende yapılacak resmî açıklamaya kadar saklı tutmakla yükümlüdür.  Seçici kurul, tamamen bağımsız olarak kendilerine iletilen dosyalardaki Yürütme Kurulu  tarafından ödüle aday gösterilen kurum, kuruluş ya da kişileri adaylık gerekçeleri ile değerlendirir.

Seçici Kurulun herhangi bir şekilde etkilenmesini engellemek ve kıymetli zamanlarını verimli kullanmak amacı ile toplantı hâlinde değerlendirme yapmaları yerine dosya üzerinden yapılan incelemeler ile değerlendirme yapmaları daha uygun bulunmuştur. Oylamalar bitinceye kadar Jüri üyelerinin isimleri kamuoyuna açıklanmaz…

Seçici Kurul üyeleri tarafından ayrı ayrı yazılı olarak ve kapalı zarf hâlinde gönderilen değerlendirme sonuçları komisyon huzurunda açılarak tutanağa bağlanır.

Seçici Kurulun belirli bir kurum ya da kuruluşu temsil etmesine ve toplumda saygınlığı olan kişilerden  seçilmesine özen gösterilir.

Ateşbâz-ı Velî Mutfak Kültürü Ödülleri Seçici Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler için aday gösterilen kurum, kuruluş ve kişilerin hepsine katılımlarından dolayı “Aday Teşekkür Sertifikası” verilir.

Herhangi bir kategoride aday gösterilen kurum, kuruluş veya kişiler, diğer başlıklarda aday gösterilemez ve ödül alamaz. Temel ölçütler hakkında açıklamaları ve kanıt olarak sunulacak örnek dokümanları içeren “Aday Dosyası”, ödül değerlendirmelerine temel teşkil edecek şekilde hazırlanarak Seçici Kurula sunulur.

“Aday Dosyası” ve ekindeki kanıt dokümanlar, bu Yönetmelikte tanımlanan Gizlilik ve Etik Prensipleri çerçevesinde, üçüncü şahıslara açıklanmaz.